Loading color scheme

Provozní řád

PROVOZNÍ ŘÁD:

Tento provozní řád upravuje vzájemné vztahy mezi provozovatelem - ENDORFIN s.ro. a klinetem. Klientem provozovny se rozumí návštěvník, který uhradil jednorázové vstupné nebo si zakoupil permanentku. Každý klient je povinen seznámit se s provozním řádem. Úhradou vstupného klient souhlasí s podmínkami provozního řádu.

 • Platnost permanentky je 1 rok od jejího zakoupení.
 • Zakoupenou permanentku lze vrátit do 14 dnů od data nákupu (s odečtením poměrné částky za již vyčerpané vstupy). Po uplynutí této doby nelze požadovat vrácení částky.
 • Permanentku s uplynulou platností lze znovu aktivovat pouze dobitím dalších minimálně 10 vstupů.
 • Ve výjimečných případech, z důvodu zdravotní indispozice (potvrzené lékařem), lze permanentku o 1 měsíc prodloužit. O prodloužení musí být požádáno písemnou formou (info@aerobicliberec.cz) před skončením platnosti permanentky. Žádosti jsou posouzeny individuálně.
 • V případě potřeby lze nevyčerpané vstupy na permanentce převést na jiného klienta.
 • Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu nabídky skupinových lekcí. Tato skutečnost nemění pravidla pro případné vrácení zakoupené permanentky. Změna v rozvrhu nikdy není bezdůvodná, vychází zpravidla z požadavků ze strany instruktora nebo z dlouhodobé neobsazenosti lekce.
 • Každý klient je plně zodpovědný za svůj zdravotní stav, cvičení se účastní na vlastní nebezpečí.
 • Před první návštěvou doporučujeme konzultaci zdravotního stavu s lékařem.
 • V případě, že klient zjistí, že jeho zdravotní stav neumožňuje využívání služeb provozovny, nebo takovéto pokračování by mohlo ohrozit jeho zdravotní stav, je povinen tuto skutečnost okamžitě oznámit personálu a ihned ukončit využívání služeb. Provozovatel není odpovědný za jakékoli škody na zdraví či majetku, které mohou klientovi vzniknout v důsledku nedodržení tohoto postupu či pokynů personálu provozovatele. Provozovatel není dále zodpovědný za jakékoli škody na zdraví či majetku, které si klient způsobí úmyslně, z nedbalosti, neopatrnosti či přeceněním své kondice. V případě jakéhokoli zranění je každý povinen toto oznámit provozovateli.
 • Každý klient je povinen používat sportovní oděv, být přezutý do čisté sportovní obuvi a při samotném cvičení používat vlastní čistý ručník.
 • Pro odkládání věcí (kromě peněz a dalších cenností) jsou určeny výhradně šatní skříňky. Klient je zodpovědný za bezpečné uzamknutí své šatní skříňky.
  Nebude-li skříňka uzamčena, neodpovídá provozovatel za škodu na věcech v ní odložených. Klient je povinen při odchodu z šatny šatní skříňku vyprázdnit a nechat odemčenou.
 • Při opakovaném porušení provozního řádu je provozovatel oprávněn ukončit členství klienta, popř. vyzvat klienta, aby provozovnu opustil.

Tento provozní řád je platný a účinný ode dne 1.1.2016.